FANDOM


Overview

This page is devoted to terms used by the Russian and former-Soviet military.

Terms

Russian
Full
Russian
Short
Latin
Full
Latin
Short
Translation
авиадесантная самоходная установка АСУ aviadesantnaya samokhodnaya ustanovka ASU Airborne self-propelled gun
автомат заряжания АЗ avtomat zaryazhaniya AL Automatic Loader
боевое отделение БО boyevoye otdeleniye BO Combat Branch
бортовая коробка передач БКП bortovaya korobka peredach BKP Gearbox (?)
боевая машина БМ noyevaya mashina BM Fighting Vehicle
боевая машина десанта БМД boyevaya mashina desanta BMD Amphibious Fighting Vehicle
бронированная медицинская машина БММ bronirovannaya meditsinskaya mashina BMM Armoured Medical Vehicle
боевая машина огневой поддержки БМОП boyevaya mashina ognevoy podderzhki BMOP Fire Support Vehicle
боевая машина пехоты БМП boyevaya mashina pekhoty BMP Infantry Fighting Vehicle
боевая машина поддержки танков БМПТ boyevaya mashina podderzhki tankov BMPT Tank Support Fighting Vehicle
боевая машина разминирования БМР boyevaya mashina razminirovaniya BMR Minesweeping Fighitng Vehicle
бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ bronirovannaya razvedyvatel'no-dozornaya mashina BRDM Armoured Reconnaissance & Patrol Vehicle
бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ bronirovannaya remontno-evakuatsionnaya mashina BREM Armoured Recovery Vehicle
бронетранспортер БТР bronetransporter BTR Armoured Personnel Carrier
встроенная динамическая защита ВДЗ vstroyennaya dinamicheskaya zashchita BDZ Integrated Dynamic Protection (?)
вспомогательная силовая установка ВСУ vspomogatel'naya silovaya ustanovka BSU Auxiliary Power Unit
GAU
гидрообъемная передача ГОП gidroob"yemnaya peredacha GOP Hydrostatic Transmission
GRAU
газотурбинный двигатель ГТД gazoturbinnyy dvigatel' GTD Gas Turbine Engine
дизельный двигатель ДД dizel'nyy dvigatel' DD Diesel Engine
динамическая защита ДЗ dinamicheskaya zashchita DZ Dynamic Protection (?)
ZhD Railway fitting (?)
зенитная пулеметная установка ЗПУ zenitnaya pulemetnaya ustanovka ZPU Anti-Aircraft Machine Gun Installation
зенитный пушечно-ракетный комплекс ЗПРК zenitnyy pushechno-raketnyy kompleks ZPRK Anti-Aircraft Gun-Missile System
зенитный ракетный комплекс ЗРК zenitnyy raketnyy kompleks ZRK Anti-Aircraft Missile System
зенитная ракетная система ЗРС zenitnaya raketnaya sistema ZRS Anti-Aircraft Missile System
зенитная самоходная установка ЗСУ zenitnaya samokhodnaya ustanovka ZSU Self-Propelled Anti-Aircraft Gun
комплекс активной защиты КАЗ kompleks aktivnoy zashchity KAZ Active Defense Complex
Кутаисский автомобильный завод КАЗ Kutaisskiy avtomobil'nyy zavod KAZ Kutaisi Automobile Factory
комплекс оптико-электронного подавления КОЭП kompleks optiko-elektronnogo podavleniya KOEP Optoelectronic Suppression Complex
командный пункт КП komandnyy punkt KP Command Post
коробка переключения передач КПП korobka pereklyucheniya peredach KPP Gearbox
комплекс управляемого вооружения КУВ kompleks upravlyayemogo vooruzheniya KUV Guided Weapons Complex
комплекс управления огнем КУО kompleks upravleniya ognem KUO Fire Control Complex
командно-штабная машина КШМ komandno-shtabnaya mashina KShM Command Post Vehicle
механизм заряжания МЗ mekhanizm zaryazhaniya MZ Loading Mechanism
моторно-трансмиссионное отделение МТО motorno-transmissionnoye otdeleniye MTO Engine Compartment
навесная динамическая защита НДЗ navesnaya dinamicheskaya zashchita NDZ Mounted Dynamic Protection
неуправляемый ракетный снаряд НУРС neupravlyayemyy raketnyy snaryad NURS Unguided Rocket Projectile
опытная конструкторская работа ОКР opytnaya konstruktorskaya rabota OKR Experimental Design Work
оборудование для подводного вождения танка ОПВТ oborudovaniye dlya podvodnogo vozhdeniya tanka OPVT Equipment for Underwater Driving a Tank
отделение управления ОУ otdeleniye upravleniya OU Management Department
система противоаварийной защиты ПАЗ sistema protivoavariynoy zashchity PAZ Emergency Protection System
пускозаряжающая установка ПЗУ puskozaryazhayushchaya ustanovka PZU Launcher (?)
подвижный разведывательный пункт ПРП podvizhnyy razvedyvatel'nyy punkt PRP Mobile Reconnaissance Point
противотанковый ракетный комплекс ПТРК protivotankovyy raketnyy kompleks PTRK Anti-Tank Missile System
противотанковая управляемая ракета ПТУР protivotankovaya upravlyayemaya raketa PTUR Anti-Tank Guided Missile
ракета-носитель РН raketa-nositel' RN Launch Vehicle
радиолокационная станция РЛС radiolokatsionnaya stantsiya RLS Radar Station
самоходное артиллерийское орудие САО samokhodnoye artilleriyskoye orudiye SAO Self-Propelled Gun
самоходная артиллерийская установка САУ samokhodnaya artilleriyskaya ustanovka SAU Self-Propelled Artillery
станция обнаружения и целеуказания СОЦ stantsiya obnaruzheniya i tseleukazaniya SOTs Detection and Targeting Station
самоходная противотанковая пушка СПТП samokhodnaya protivotankovaya pushka SPTP Self-Propelled Anti-Tank Gun
самоходная пусковая установка СПУ samokhodnaya puskovaya ustanovka SPU Self-Propelled Launcher
стабилизатор вооружения СТВ stabilizator vooruzheniya STV Weapon Stabilizer
самоходная установка СУ samohodnaya ustanovka SU Self-Propelled Artillery
система управления автоматической трансмиссией СУАТ sistema upravleniya avtomaticheskoy transmissiyey SUAT Automatic Transmission Control System
система управления вооружением СУВ sistema upravleniya vooruzheniyem SUV Weapon Control System
система управления огнем СУО sistema upravleniya ognem SUO Fire Control System
система управления ракетным вооружением СУРВ sistema upravleniya raketnym vooruzheniyem SURV Missile Management System
транспортно-заряжающая машина ТЗМ transportno-zaryazhayushchaya mashina TZM Transport & Loading Machine
тактический ракетный комплекс ТРК takticheskiy raketnyy kompleks TRK Tactical Missile System
ходовая часть ХЧ khodovaya chast' KhCh Chassis
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.